abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Standardní úvěry

Standardní úvěry představují nerizikové pohledávky banky, u nichž nejsou pochyby, že budou plně splaceny.

 

Statut

Dokument, který musí být vydán pro každý fond kolektivního investování. Obsahuje informace o způsobu investování fondu kolektivního investování a další informace nezbytné pro investory k přesnému a správném posouzení investice, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi. Investor se v něm dozví informace o investičním zaměření fondu, výši poplatků, správci fondu apod. Statuty všech českých fondů schvaluje Česká národní banka.

 

Statut penzijního fondu

"Základní dokument, který upravuje zásady činnosti, investiční politiku a hospodaření penzijního fondu

 

Stav obchodů

Bilanční zůstatky ke konci období.

 

Stavební výroba

Stavební výroba zahrnuje stavební práce prováděné podniky s převažující stavební činností. Patří sem podniky s 20 a více zaměstnanci, za které se údaje zjišťují výkazy, a podniky do 19 zaměstnanců včetně, za které se provádí odhad stavebních prací. Hodnota stavebních prací je přepočtena do stálých cen (rok 1994=100%).

 

Stavová dat

Data vztahující se k poslednímu dni sledovaného období.

 

Strukturální saldo vládního sektoru

Strukturální saldo vládního sektoru je cyklicky očištěné saldo vládního sektoru upravené o mimořádné jednorázové operace, které zachycuje strukturální nastavení fiskální politiky.

 

Středisko cenných papírů

Právnická osoba vedoucí evidenci zaknihovaných cenných papírů. Činnost Střediska cenných papírů převezme centrální depozitář cenných papírů.

 

Subjekty kolektivního investování

"Subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti a jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků odkoupeny nebo vyplaceny přímo nebo nepřímo z aktiv těchto subjektů. Tyto subjekty mohou být zřizovány na základě zákona buď podle smluvního práva (jako podílové fondy spravované správcovskou společností), nebo podle svěřeneckého práva (jako ""unit trusts"") nebo podle práva společností (jako investiční společnosti)."

 

Subregistr

Evidence cenných papírů (např. podílových listů) v majetku investorů vedená přímo investiční společností, bankou, obchodníkem s cennými papíry apod.

 

SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Financial Telecommunications) je společnost pro celosvětové finanční telekomunikace plně vlastněná členskými bankami. Společnost provozuje mezinárodní komunikační síť, která umožňuje členským bankám rychlý a bezpečný přenos informací v mezinárodním platebním styku.

 

Systém SDNS

Systém určený především pro sběr statistických apod. dat od nebankovních subjektů. Systém je orientován na internetové technologie. Veškerá komunikace je šifrována a předávané zprávy mohou být opatřovány elektronickým podpisem. Data připravovat a předávat mohou pouze uživatelé, jež jsou v ČNB registrováni. Provoz na straně ČNB (t.zv. Informační služba) je plně automatizován. Systém SDNS slouží i jako univerzální elektkronický prostředek pro prezentaci metodik výkaznictví ČNB ve strukturované podobě.

 

Novější

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES