abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Saldo vládního sektoru

Saldo vládního sektoru odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji vládního sektoru. V případě záporného salda vládního sektoru hovoříme o deficitu/schodku vládního sektoru. V případě kladného salda vládního sektoru se jedná o přebytek hospodaření vládního sektoru.

 

Samostatný likvidátor pojistných událostí

Na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou jejím jménem a na její účet provádí šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění a určí výši pojistného plnění.

 

Scoring

Jednoduchý ukazatel, který udělováním jedné až pěti hvězdiček, shrnuje základní informace o podílovém fondu, jeho výkonnost a riziku. Cílem scoringu je stanovení pořadí otevřených podílových fondů na základě několika standardních údajích, které jsou pravidelně zveřejňovány a které nezkresleně charakterizují jednotlivé podílové fondy. Čím více hvězdiček, tím je fond výkonnější a méně rizikový.

 

SDR

Special Drawing Rights - zvláštní práva čerpání - je účetní jednotkou používanou pro operace MMF a také představuje doplňkové rezervní aktivum v mezinárodním finančním systému, neboť ztělesňuje potenciální nárok na volně směnitelné měny členských zemí MMF. Držitelem SDR mohou být pouze oficiální instituce jako vlády a centrální banky. V soukromém sektoru se SDR nepoužívá. Hodnota jednoho SDR je odvozena od koše čtyř hlavních světových rezervních měn - amerického dolaru, eura, britské libry a japonského jenu.

 

Sektor držby peněz

šechny institucionální jednotky mimo centrální vládu (S.1311) a sektor měnových finančních institucí (S.121 a S.122) podle klasifikace ESA95.

 

Sektor měnově neutrální

Institucionální sektor, který je tvořen sektorem centrální vlády (S.1311) podle klasifikace ESA95.

 

Sektor tvorby peněz

Všechny institucionální jednotky náležející do sektoru centrální banka (S.121) a sektoru ostatních měnových finančních institucí (S.122) podle klasifikace ESA95.

 

Sekundární trh

Segment trhu cenných papírů, na kterém dochází k redistribuci dříve emitovaných cenných papírů mezi nové vlastníky. Sekundární trh cenných papírů je možné dělit na burzovní a mimoburzovní trhy cenných papírů. Sekundární trh je také někdy nazýván trhem starých cenných papírů.

 

Sekuritizace

Sekuritizace představuje významný trend na světových finančních trzích, při němž dochází ke zvyšování financování podnikatelských aktivit prostřednictvím kapitálových trhů a k relativnímu snižování významu financování prostřednictvím tradičních úvěrových smluv. V zásadě jde o transformaci pohledávek na cenné papíry, jejichž prodejem získává emitent (tj. vlastník pohledávek) potřebné finanční zdroje.

 

SKD

Systém krátkodobých dluhopisů, provozovaný Českou národní bankou (ČNB), který zajišťuje samostatnou evidenci dluhopisů se splatností do jednoho roku a vypořádací systém obchodů s dluhopisy vedenými v této evidenci. Dluhopisy se splatností do jednoho roku jsou vydávány Českou republikou, případně jinými emitenty, dluhopisy se splatností šest měsíců jsou vydávány ČNB. Všechny dluhopisy jsou vydávány v české měně a v zaknihované podobě.

 

Sledované úvěry

Sledované úvěry představují pohledávky s nejnižší mírou úvěrového rizika, u kterých je vysoká pravděpodobnost splacení, jsou zpravidla po splatnosti 30 až 90 dní.

 

Smíšený fond

Fond, který svůj majetek investuje do majetkových cenných papírů, do dluhopisů a do různých finančních derivátů.

 

Solventnost

Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Pojišťovny (zajišťovny) ji povinně vypočítávají a vykazují orgánu dohledu v pojišťovnictví.

 

Speciální fond

Fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropských společenství.

 

Speciální trh

Součást regulovaného trhu, na které se obchodují investiční nástroje, které nejsou cennými papíry (např. finanční termínové smlouvy - futures, swapy, opce atd.). Viz též oficiální trh.

 

Spekulativní investor

Spekulativní (dynamický) investor připouští vysoké riziko a jeho hlavním cílem je dlouhodobý výrazný růst hodnoty majetku. Převážnou část jeho portfolia tvoří akcie (70 %), v menší míře jsou zastoupeny dluhopisy (20 %) a nástroje peněžního trhu (10 %).

 

Spoření

Pravidelné ukládání peněz na bankovní účet či spořící vklad, kde jsou prakticky bez rizika úročeny předem známou úrokovou sazbou.

 

Squeeze-out

"Postup umožňující akcionáři, který získá stanovený podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech akciové společnosti, získat akcie ostatních akcionářů bez jejich souhlasu

 

Standardní fond

Otevřený podílový fond, který splňuje požadavky práva Evropských společenství.

 

Standardní investor

Standardní (běžný) investor připouští vyšší míru rizika než investor konzervativní, jeho cílem je růst hodnoty majetku ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Jeho portfolio se skládá z akcií (40 %), dluhopisů (40 %) a nástrojů peněžního trhu (20 %).

 

Starší

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES