abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Rating

"Hodnocení bonity emitentů dluhových cenných papírů

 

Ratingové agentury

"Specializovaná firma, jež se zaměřuje na hodnocení bonity emitentů dluhových cenných papírů

 

Reálná úroková sazba

Reálná úroková sazba je rozdíl mezi nominální úrokovou sazbou a očekávanou inflací.

 

Registrace zastoupení zahraniční banky

Proces, jehož podstoupení je podmínkou toho, aby zahraniční banka mohla vykonávat na území ČR některé činnosti prostřednictvím svého zastoupení (viz zastoupení zahraniční banky). Registraci zastoupení provádí ČNB.

 

Regulované ceny

Podskupina spotřebního koše, která obsahuje položky se stanovenými maximálními cenami (mohou být stanoveny na centrální či místní úrovni), věcně usměrňovanými cenami (jedná se o položky, do jejichž cen lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk) a administrativně stanovené poplatky. Výběr těchto položek vychází z Cenového věstníku Ministerstva financí ČR.

 

Regulovaný trh s investičními nástroji

Trh s investičními nástroji organizovaný burzou cenných papírů nebo organizátorem mimoburzovního trhu. Pro přijetí na investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu stanoví požadavky zákon. Regulovaný trh organizují Burza cenných papírů Praha,a.s. a RM-Systém, a.s.

 

Reinvestovaný zisk

je podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na hospodářském výsledku nerozděleném formou dividend.

 

Reklasifikace

Zahrnují jakékoliv změny v rozvaze MFI, které vznikají v důsledku změn v souboru vykazujících jednotek, firemní restrukturalizace, reklasifikace aktiv a pasiv a korekce vykazovaných chyb.

 

Repo sazba

Základní měnověpolitická úroková sazba ČNB, kterou je úročena nadbytečná likvidita komerčních bank stahovaná ČNB prostřednictvím tzv. dvoutýdenních repo tendrů.

 

Rezervní báze

Suma vybraných položek rozvahy (především pasivních), které vytvářejí základ pro výpočet povinných minimálních rezerv úvěrové instituce.

 

Rezident

Všechny domácí a zahraniční právnické a fyzické osoby, včetně poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov a pozemků, kteří mají centrum ekonomického zájmu v daném území. Zahraniční právnické a fyzické osoby se považují za rezidenty minimálně po jednom roce ekonomické aktivity na daném území.

 

Režimy měnové politiky

Měnová politika centrální banky je ve většině zemí prováděna v rámci některého měnověpolitického režimu. Ten dává měnověpolitickému rozhodování určitou strukturu, která usnadňuje nejen samotné rozhodování, ale především jeho interpretaci veřejnosti. Základní režimy měnové politiky jsou režim s implicitní nominální kotvou, cílování měnové zásoby, cílování měnového kurzu a cílování inflace. Podrobněji na stránce:http://www.cnb.cz/cs/faq/rezimy_mp.html

 

Riziko likvidity

Riziko likvidity je riziko, že banka ztratí schopnost dostát svým finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými nebo nebude schopna financovat svá aktiva.

 

Riziková prémie

Rizikovou prémii investor požaduje u investic do riskantnějších finančních investic.

 

ROA (return on assets)

Ukazatel rentability aktiv společnosti získáme, jestliže celkový zisk po zdanění vydělíme celkovou výší aktiv. Ukazatel se používá především ve finanční analýze a v akciové fundamentální analýze.

 

Rodinné účty

Statistika rodinných účtů má v ČSÚ mnohaletou tradici. Je v podstatě jediným zdrojem informací o příjmech, vydáních a spotřebě domácností. Kromě toho poskytuje také údaje o charakteristikách domácnosti, včetně vybavenosti předměty dlouhodobé spotřeby. Při analyzování výsledků je však neustále nutné myslet na to, že šetření je prováděno u zpravodajského souboru 3000 domácností vybraných záměrným výběrem, což do jisté míry omezuje možnost zobecnění údajů na celou populaci.

 

ROE (return on equity)

Ukazatel rentability vlastního jmění společnosti získáme, jestliže celkový zisk po zdanění vydělíme celkovou výší vlastního jmění. Ukazatel se používá především ve finanční analýze a v akciové fundamentální analýze.

 

RPSN

Roční procentní sazba nákladů, tj. sazba zahrnující v sobě kromě úrokových nákladů i všechny související náklady úvěru pro klienta (poplatky apod.).

 

Růstový fond

Prioritním cílem manažera tohoto fondu je růst čisté hodnoty aktiv. Naopak menší důraz je kladen na běžné výplaty důchodů a kapitálových zisků.

 

Starší

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES