abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Pojistná smlouva

Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojišťovna zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu (pojistné) plnění a pojistník se zavazuje platit pojišťovně pojistné.

 

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění.

 

Pojistné

"Úplata za soukromé pojištění. Může být hrazeno jednorázově nebo jako běžné pojistné. Běžné pojistné je pojistné stanovené na pojistné období. Z pohledu účetního a vykazovacího rozlišujeme: - předepsané hrubé pojistné - zahrnuje veškeré částky pojistného splatné podle pojistných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k následujícím účetním obdobím

 

Pojistné období

Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné (např. jeden rok, měsíc). Určuje frekvenci placení pojistného.

 

Pojistné plnění

Plnění, které pojišťovna poskytne po vzniku pojistné události splňující podmínky dohodnuté v pojistné smlouvě nebo podmínky zákona. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna je povinna ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co jí byla pojistná událost oznámena. Nemůže-li šetření do 3 měsíců ukončit, je pojišťovna povinna sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu 3 měsíců lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.

 

Pojistné podmínky

Součásí pojistné smlouvy jsou všeobecné, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky zpracované pojišťovnou pro jednotlivé typy pojištění. Obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění), způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.

 

Pojistník

Osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu.

 

Pojištění pohledávek z vkladů

Pojištění pohledávek klientů bank vzniklé na základě zákona, v jehož rámci jsou závazky bank vůči svým klientům (viz vklad) pojištěny do zákonem stanovené výše. V případě, že se banka ocitne v situaci, kdy nemůže dostát závazkům vůči svým klientům, je těmto klientům poskytnuto plnění z Fondu pojištění vkladů, který je tvořen zejména prostředky z pravidelných, zákonem stanovených příspěvků bank. Výše plnění z Fondu pojištění vkladů není neomezená a činí 90% z pojištěných pohledávek klienta, maximálně však ekvivalent částky 25.000 EUR.

 

Pojištěný

Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. Pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak, má v případě

 

Novější

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES