abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Pasivní správa portfolia

Pasivní správa portfolia je založena na efektivním chování kapitálových trhů. Cílem je dosažení takové výnosové míry, která přesně kopíruje stanovený benchmark.

 

Pasportizace

Proces stanovený právem ES (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES), jehož podstoupení je podmínkou toho, aby úvěrová instituce nebo finanční instituce se sídlem na území jednoho členského státu EU mohla na území druhého členského státu EU realizovat své právo na usazování (viz výkon práva usazování). Výkonem práva usazování se v tomto případě rozumí výkon vzájemně uznávaných činností bankou prostřednictvím své pobočky. V rámci procesu pasportizace úvěrová instituce nejprve sdělí orgánu dohledu domovského státu svůj záměr zřídit na území jiného členského státu pobočku a poskytne mu právními předpisy stanovené informace. Orgán dohledu domovského státu poté prověří organizační a finanční připravenost úvěrové instituce na založení pobočky a nemá-li výhrady, informuje o záměru úvěrové instituce budoucí orgán dohledu hostitelského státu, který se ve stanovené lhůtě připraví na dohled nad úvěrovou institucí. Viz též jednotná bankovní licence.

 

Peněžní agregáty

"Představují množství peněz v ekonomice a jsou propočteny z pasiv měnového charakteru rezidentských měnových finančních institucí (tzv. sektoru tvorby peněz) vůči jiným rezidentským sektorům (tzv. sektoru držby peněz). Peněžní agregáty se liší podle stupně likvidity jednotlivých složek. Národní definice Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo a jednodenní vklady. Široký peněžní agregát M2 obsahuje M1, vklady s dohodnutou splatností, vklady s výpovědní lhůtou a repo operace. Sektor držby peněz je tvořen domácnostmi, nefinančními podniky a finančními institucemi (jinými než měnovými). Do sektoru držby peněz nejsou zahrnuty vládní instituce. Harmonizovaná definice se standardy ECB Oproti národnímu vymezení je do sektoru držby peněz zahrnuta i tzv. ostatní vláda (vládní instituce mimo ústřední vládu). Podle stupně likvidity se sledují úzký peněžní agregát M1, střední peněžní agregát M2 a široký peněžní agregát M3. Agregát M1 obsahuje oběživo a jednodenní vklady. Agregát M2 zahrnuje M1, vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců a vklady se splatností do dvou let. Agregát M3 obsahuje M2, podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry se splatností do dvou let a repo operace. "

 

Peněžní trh

Peněžní trh je označením té části finančních trhů, která slouží k získávání krátkodobých úvěrů a na které se obchoduje s finančními instrumenty se splatností do jednoho roku. Typickými cennými papíry obchodovanými na tomto trhu jsou státní pokladniční poukázky. V rámci tohoto trhu provádí ČNB repo operace.

 

Penze

"Dávka poskytnutá účastníkovi dle ustanovení penzijního plánu

 

Penzijní fond

Společnost provozující penzijní připojištění ve smyslu zákona o penzijním připojištění.

 

Penzijní plán

"Základní dokument, který na rozdíl od statutu upravuje již přímo smluvní vztah mezi účastníkem penzijního připojištění a penzijním fondem

 

Pevný versus plovoucí měnový kurz

"Pevný či také fixní měnový kurz značí pevně stanovený nominální měnový kurz vůči jiné měně či koši cizích měn. Naproti tomu plovoucí měnový kurz je určen na devizových trzích v závislosti na poptávce a nabídce, a obecně u něj tedy dochází k neustálým pohybům. Režim opírající se o pevný i režim opírající se o plovoucí kurz mají své výhody i nevýhody. Podrobněji na stránce: http://www.cnb.cz/cs/faq/pevny_vs_plovouci_kurz.html "

 

Plátce

Plátcem se rozumí osoba, z jejíhož účtu banka odepisuje peněžní prostředky nebo která skládá hotovost.

 

Platební bilance

Platební bilance zachycuje ekonomické transakce se zahraničím (tj. mezi rezidenty a nerezidenty) za určité časové období. Základní struktura platební bilance vycházi z metodiky Mezinárodního měnového fondu a zahrnuje běžný, kapitálový a finanční účet a devizové rezervy.

 

Pobočka zahraniční banky

Organizační složka zahraniční banky zapsaná do obchodního rejstříku, která tvoří součást zahraniční banky a která vykonává bankovní činnost. V ČR je zahraniční banka se sídlem mimo území EU oprávněna vykonávat bankovní činnost prostřednictvím své pobočky jen, byla-li jí udělena bankovní licence a zahraniční banka se sídlem v EU jen, byl-li dodržen postup stanovený právem ES (viz pasportizace). Činnost poboček zahraničních bank se sídlem v EU podléhá dohledu orgánu dohledu domovského státu a v omezeném rozsahu též bankovnímu dohledu vykonávanému ČNB, jakožto orgánem dohledu hostitelského státu.

 

Podílník

Vlastník podílového listu.

 

Podílový fond

Je soubor majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů podílového fondu, a to v poměru podle vlastních podílových listů.

 

Podílový list

"Cenný papír, jež vyjadřuje podíl na majetku podílového fondu

 

Podnik - přímá investice

Je definován jako podnik zapsaný nebo nezapsaný v obchodním rejstříku, v němž zahraniční investor vlastní 10 a více procent akcií (podílu) nebo hlasovacích práv u zapsaného podniku nebo ekvivalent u nezapsaného podniku.

 

Podpojištění

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku. Za tohoto stavu při likvidaci pojistné události sníží pojišťovna pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Pojištěný by ve vlastním zájmu měl čas od času znovu posuzovat výši pojistné hodnoty pojištěného majetku a případně iniciovat úpravu pojistné smlouvy.

 

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Neinkasuje pojistné ani nevyplácí pojistné plnění. Při výkonu zprostředkovatelské činnosti spolupracuje s pojišťovacím agentem, výhradním pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem.

 

Pohledávky hodnocené portfoliově

Souhrnná hodnota jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty hodnocených portfoliově představuje pohledávky zařazené do portfolia, jejichž hodnota nepřevýšila pět miliónů korun nebo jedno promile čisté částky rozvahových aktiv banky.

 

Pochybné úvěry

Pochybné úvěry představují pohledávky, u kterých je splacení vysoce nepravděpodobné. Tyto úvěry jsou zpravidla po splatnosti 180 až 360 dní.

 

Pojistná doba

Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno (buď na dobu neurčitou, anebo na dobu určitou, např. do 31.12.).

 

Starší

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES