abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Obchodník s cennými papíry

"Speciální český termín pro investiční firmu

 

Obmyšlený

Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Pojem se používá u životního pojištění.

 

Obrat na účtu zákazníka

Ukazatel obrat na účtu zákazníka vyjadřuje poměr celkového objemu nákupů k průměrnému čistému majetku zákazníka. Používají se tři výsledné hodnoty pro určení nadměrného obchodování (viz.) Hodnota 2 ukazuje na možnost nadměrného obchodování (nadměrné obchodování na účtech konzervativních zákazníků), hodnota 4 je presumpcí nadměrného obchodování (nadměrné obchodování na účtech standardních zákazníků) a hodnota 6 ukazuje na výskyt nadměrného obchodování (nadměrné obchodování i na účtech spekulativních zákazníků).

 

Obstarávání obchodu s investičním nástrojem

Investiční služba obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru na základě komisionářské smlouvy (viz), příp. mandátní smlouvy (viz).

 

Odborná péče

Kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání při poskytování investiční služby zákazníkům.

 

Odbytné

Dávka vyplacená účastníkovi v případě ukončení smlouvy o penzijním připojištění, pokud nebyly splněny podmínky pro nárok na penzi.

 

Odkupné

Částka, kterou obdrží pojištěný po zániku životní pojistné smlouvy (např.výpovědí, aniž by došlo k pojistné události). Je téměř vždy nižší než pojistná částka i než součet plateb, které byly zaplaceny pojišťovně na základě předpisu pojistného. Právo na odkupné je omezené požadavkem na splnění podmínek stanovených zákonem o pojistné smlouvě nebo dohodnutých v pojistné smlouvě.

 

Odnětí bankovní licence

Opatření orgánu bankovního dohledu mající na činnost banky největší dopad (viz též opatření k nápravě). Po odnětí bankovní licence nesmí dotčená právnická přijímat vklady a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné pro vypořádání jejích pohledávek a závazků. Bankovní licenci lze odejmout pouze v zákonem stanovených případech, zejména přetrvávají-li v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky závažné nedostatky nebo je-li kapitálová přiměřenost banky na individuálním základě menší než jedna třetina poměru stanoveného ČNB. Bankovní licenci odejme ČNB poté, co si vyžádá stanovisko Ministerstva financí.

 

Oficiální trh

Součást regulovaného trhu (viz), na které se obchodují cenné papíry.

 

Ohrožené úvěry

Ohrožené úvěry představují celkový objem pohledávek s ohroženým splacením. Ohrožené úvěry představuje celková hodnota úvěrů nestandardních, pochybných a ztrátových.

 

OKEČ

Odvětvová klasifikace ekonomických činností. Je vypracována pro kategorizaci údajů, které souvisí s organizační jednotkou - ekonomickým subjektem. Poskytuje základnu pro přípravu statistických údajů o různých vstupech, výstupech, tvorbě kapitálu a finančních transakcích ekonomických subjektů. OKEČ je zpracována podle pravidel závazných pro vytvoření odvětvových klasifikací členských států ES, tzn. že třídění je prakticky převzato do úrovně 4 míst z klasifikace NACE rev. 1. 1, pouze na 5. místě byly vytvořeny upřesňující položky vyjadřující některá národní specifika.

 

Opatření k nápravě

Soubor nástrojů, které má podle zákona o bankách ČNB k dispozici v rámci výkonu pravomocí orgánu bankovního dohledu. Tyto nástroje slouží k odstranění nedostatků v činnosti dohlížených subjektů (bank a poboček zahraničních bank).

 

Operační riziko

Operační riziko je riziko ztráty banky vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty banky vlivem vnějších událostí, včetně rizika ztráty banky v důsledku porušení či nenaplnění právní normy.

 

Oprávněná osoba

Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

 

Orgán dohledu domovského státu

Orgán dohledu členského státu EU, který úvěrové instituci nebo finanční instituci udělil povolení (licenci) k výkonu bankovních činností (viz též bankovní licence).

 

Orgán dohledu hostitelského státu

Orgán dohledu členského státu EU, na jehož území má úvěrová instituce nebo finanční instituce svou pobočku nebo v němž poskytuje služby (viz notifikace a volný pohyb služeb).

 

Osoby se zvláštním vztahem

Zákonem stanovený okruh osob (§ 19 zákona o bankách), na pro něž platí některá speciální ustanovení zákona o bankách. Osobami se zvláštním vztahem k bance se rozumí především členové představenstva banky a vedoucí zaměstnanci banky, členové dozorčí rady banky či osoby ovládající banku, osoby s kvalifikovanou účastí na ovládajících osobách a členové vedení těchto osob.

 

Ostatní finanční zprostředkovatelé (OFZ)

Subjekty náležející do sektorů ostatních finančních zprostředkovatelů bez pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.123) a do sektoru pomocných finančních institucí (S.124) podle klasifikace ESA 95.

 

Ostatní kapitál

zahrnuje přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a jejich dceřinými společnostmi, pobočkami a přidruženými společnostmi. Tyto úvěrové vztahy jsou zachyceny v mezipodnikových pohledávkách a závazcích.

 

Starší

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES