abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Makléř

"Osoba zastupující investičního zprostředkovatele při jednání s klientem

 

Malus

Opak bonusu, tedy přirážka ke stanovenému pojistnému, jestliže nejsou splněny podmínky průběhu pojištění nebo je realizace horší než dohodnuté (kalkulované) riziko. Nejčastěji se jedná o přirážku za nepříznivý škodní průběh v předcházejícím období.

 

Mandátní smlouva

Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

 

Margin trading

Anglosaský výraz pro typ obchodní transakce založený na částečném financování nákupu investičních instrumentů z vypůjčených prostředků. Margin trading umožňuje realizovat pákový efekt, poněvadž vypůjčené prostředky snižují množství vlastního kapitálu, které investor musí použít.

 

Marže výrobců

Marže výrobců v příslušném sektoru jsou převrácenou hodnotou jejich reálných mezních nákladů. Růst nominálních nákladů výrobce bez odpovídajícího růstu ceny produkce způsobuje pokles obchodní marže, a tedy růst reálných mezních nákladů. Pokud by byly ceny v odvětví dokonale flexibilní, cena by byla v každém okamžiku tvořena konstantními maržemi k mezním nominálním nákladům. O „mezeře“ marží ve spotřebitelském sektoru hovoříme proto, že se jedná o odchylku od dlouhodobé úrovně marží.

 

Maturity

Doba splatnosti cenných papírů.

 

Měnové finanční instituce (MFI)

Finanční instituce, které tvoří sektor tvorby peněz. Podle právních předpisů Společenství sem patří centrální banka, rezidentské úvěrové instituce a všechny ostatní rezidentské finanční instituce, jejichž předmětem činnosti je přijímat vklady a/nebo prostředky velmi podobné vkladům od jiných subjektů než měnových finančních institucí a na vlastní účet (přinejmenším v ekonomickém smyslu) poskytovat úvěry a/nebo investovat do cenných papírů. V podmínkách ČR MFI zahrnují centrální banku (S.121) a ostatní měnové finanční instituce (S.122) - tj. banky, fondy peněžního trhu a družstevní záložny.

 

Měnové podmínky

Měnové podmínky představují souhrnné působení úrokových sazeb (úroková složka měnových podmínek) a měnového kurzu (kurzová složka) na ekonomiku. Jde o klíčové veličiny, kterými může měnová politika ovlivnit ekonomickou aktivitu a jejím prostřednictvím cenový vývoj. V období uvolněných měnových podmínek je měnová politika nastavena tak, že podporuje ekonomický růst. Pokud měnová politika růst naopak tlumí, hovoříme o období přísných měnových podmínek. Konečně, v případě neutrálního nastavení měnové politiky jsou také měnové podmínky označovány za neutrální. Složky měnových podmínek nemusejí nutně působit na ekonomiku stejným směrem. Úroková složka může být hodnocena například jako uvolněná, a kurzová složka zároveň jako přísná, nebo naopak. Podrobněji na stránce: http://www.cnb.cz/cs/faq/menove_podminky.html

 

Měnové riziko

Možnost změny měnových kurzů (neočekávaný pohyb měnového kurzu). Např. investor, který investuje v Kč podstupuje měnové riziko, pokud investuje do fondu denominovaného v jiné měně než Kč.

 

Měnové statistiky

"Finanční makrostatistiky sektorů S.121, S.122 a S.123 založené výhradně na tzv. ""host country"" principu. Podle tohoto principu se rezidentskou vykazující jednotkou rozumí taková instituce, která je rezidentem v daném ekonomickém teriroriu. Soubor vykazujících jednotek zahrnuje 1) instituce založené a umístěné v daném teritoriu, včetně dceřiných společností jejichž mateřské společnosti jsou umístěny mimo toto teritorium a 2) pobočky institucí, které mají své ústředí mimo toto teritorium. "

 

Měnově politická inflace

Měnově politická inflace je inflace, na kterou reaguje měnová politika. Je definována jako celková inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní. Změny výše a struktury sazeb nepřímých daní jsou specifickým typem exogenního šoku, na který ČNB uplatňuje výjimku z plnění inflačního cíle. Většina dosavadních úprav nepřímých daní souvisela s členstvím ČR v Evropské unii a s nutností harmonizace nepřímých daní. Jednotlivé kroky harmonizačních úprav jsou dopředu avizovány a prognóza ČNB s nimi počítá. Primární dopad změn nepřímých daní je odečítán z celkové inflace od července 2003, kdy byl vliv daní na prognózu inflace poprvé významný. ČNB reaguje tak, aby se takto očištěná (tj. měnověpolitická) inflace v horizontu měnové politiky pohybovala v blízkosti inflačního cíle s přihlédnutím k vývoji reálné ekonomické aktivity a ke stabilitě na finančních trzích.

 

Měnověpolitické úrokové sazby

Krátkodobé úrokové sazby spojené s prováděním měnové politiky. Mezi ně patří dvoutýdenní repo sazba, diskontní sazba a lombardní sazba.

 

Měnový koš

Měnový koš je jednou z forem stanovování kurzu domácí měny v režimu fixního kurzu. Pokud země udržuje fixní kurz domácí měny, má v podstatě dvě možnosti – fixovat kurz k jedné nebo k více světovým měnám, tj. k „měnovému koši“. Počet měn zahrnutých do měnového koše není striktně stanoven, stejně jako kritérium pro stanovení jejich váhového podílu v koši či časový horizont, kdy dochází k aktualizaci jejich vah. Např. ČNB na začátku 90. let zahrnovala do svého měnového koše obvykle 5 měn, které měly největší podíl na obratu platební bilance. Později počet měn v koši zredukovala na německou marku (DEM) a americký dolar (USD). Se zavedením volně plovoucího kurzu koncem května roku 1997 ztratil měnový koš svůj význam.

 

Mezera reálných mezních nákladů

Aproximace inflačních tlaků z reálné ekonomiky. Mezní náklady se skládají z nákladů plynoucích ze zvyšujícího se objemu produkce (tzv. mezera výstupu) a ze mzdových nákladů (tzv. mezera reálných mezd). Kladná hodnota mezery reálných mezních nákladů představuje proinflační působení reálné ekonomiky, záporná hodnota protiinflační působení.

 

MiFID

Rámcová směrnice č. 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji nebo-li Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). MiFID byl vydán v intencích Lamfalussyho procesu. Upravuje zejména podmínky podnikání na kapitálovém trhu. Oproti původní úpravě přichází s novým pojetím finančních nástrojů a investičních služeb, nově upravuje kategorizaci zákazníků a rozsáhle řeší pravidla nejlepšího provedení pokynů zákazníků. MiFID také vymezuje alternativní tržní platformy a rozšiřuje pojetí opatření k transparenci trhu.

 

Mimoburzovní trh s investičními nástroji

Trh s investičními nástroji provozovaný organizátorem mimoburzovního trhu. Na mimoburzovním trhu může vlastním jménem obchodovat kterákoli fyzická nebo právnická osoba, která se stane zákazníkem mimoburzovního trhu. Mimoburzovní trh může být trhem regulovaným nebo volným. Mimoburzovní trh organizuje společnost RM-Systém,a.s.

 

Míra defaultu

12-měsíční míra defaultu je poměr mezi počtem subjektů, u kterých došlo v horizontu 12 měsíců od okamžiku sledování nově k defaultu, a počtem všech subjektů existujících v daném období. Rovněž je možné míru defaultu definovat analogicky objemově na základě přijatých závazků dlužníků.

 

Míra inflace

Přírůstek průměrného (bazického) indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců.

 

Míra nezaměstnanosti

Vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle. Rozlišujeme obecnou míru nezaměstnanosti zjišťovanou ČSÚ v souladu s metodikou Mezinárodní organizace práce a registrovanou míru nezaměstnanosti zjišťovanou MPSV.

 

Modrá kniha

Modrá kniha je publikace vydávaná Evropskou centrální bankou, která popisuje nástroje platebního styku, platební systémy a vypořádací systémy pro cenné papíry v členských státech EU.

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES