abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Lamfalussyho struktura

Jedná se čtyřstupňový proces implementace právních předpisů ES pro oblast finančního trhu. Lamfalussyho struktura (též proces) vychází ze Zprávy Výboru moudrých, která vznikla na základě práce předních evropských expertů na problematiku kapitálového trhu pod vedením barona Alexandra Lamfalussyho v letech 2000 - 2001. Jedná se o proces přípravy a implementace legislativy ES v oblasti Akčního plánu finančních služeb založený na čtyřech stupních.

 

Likvidace banky

"Proces předcházející zániku banky výmazem z obchodního rejstříku, v jehož rámci je vypořádáván majetek banky. Oproti likvidaci ""běžné' obchodní společnosti se likvidace banky liší některými zvláštními pravidly vyplývajícími ze zákona o bankách. Zrušuje-li se banka s likvidací, jmenuje likvidátora na návrh ČNB soud. ČNB též podává soudu návrh na odvolání likvidátora a jmenování nového likvidátora, jakož i návrh na zrušení akciové společnosti, které byla odňata bankovní licence."

 

Likvidace pojistné události

"Činnosti spojené s vyřizováním pojistné události, které počínají zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění. Šetření je pojišťovna povinna ukončit do tří měsíců od zahájení (v případě, že nelze šetření ukončit v dané lhůtě, je pojišťovna povinna sdělit důvody a na požádání poskytnout přiměřenou zálohu

 

Likvidita

Likvidita investičního instrumentu jako schopnost přeměny na disponibilní finanční prostředky při vynaložení minimálních časových a finančních nákladů. Představuje důležité investiční rozhodovací kritérium investora.

 

Lombardní sazba

Lombardní sazba je měnověpolitická úroková sazba, která představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. V současné době ji ČNB využívá k úročení likvidity, kterou poskytne přes noc bankám, s nimiž má uzavřenou předběžnou repo smlouvu, v rámci tzv. zápůjční facility. Podrobněji na stránce: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/index.html#d2.

 

LGD

Ztrátovost ze selhání - poměr ztráty z expozice při selhání protistrany k částce dlužné v okamžiku selhání. Lze se také setkat s pojmem míra ztráty při (ze) selhání (též defaultu).

 

LTV (loan-to-value ratio)

Poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti.

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES