abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní tvar bankovního čísla účtu. V České republice má IBAN 24 alfanumerických znaků. Obsahuje kód země, kontrolní číslice, identifikační kód banky a číslo účtu.

 

Identifikační kód banky

Identifikační kód banky je numerický kód, který jednoznačně identifikuje banku v České republice. Identifikační kód banky obsahuje 4 číselné znaky.

 

Index

Ukazatel znázorňující trend vývoje na určitém akciovém trhu. Z tržních cen vybraných akcií se vytváří agregátní ukazatel, který odráží současný stav a vývoj kurzu na burze.

 

Inflace

Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje - je-li v ekonomice přítomna inflace spotřebitelských cen, pak na nákup téhož koše zboží a služeb spotřebitel potřebuje čím dál více jednotek měny dané země.V praxi je inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen. V ČR inflaci měří Český statistický úřad, na jehož internetových stránkách lze nalézt podrobnosti o jejím měření.

 

Inflační cíl

Veřejně a s dostatečným předstihem stanovená hodnota pro inflaci spotřebitelských cen, o jejíž dosažení ČNB usiluje.

 

Inflační riziko

Inflační riziko ovlivňuje reálnou výnosovou míru investičních instrumentů. Vysoká míra inflace může způsobit znehodnocení investice, investor dosáhne záporné výnosové míry.

 

Inkasní forma placení

Inkasní formou placení se rozumí operace prováděná na základě příkazu, který dal příkazce bance příjemce za účelem převedení peněžních prostředků z účtu plátce ve prospěch účtu příjemce.

 

Insider trading

Nelegální typ obchodů, který je založen na zneužívání neveřejných informací. Za neveřejnou informaci je považována veřejnosti neznámá kurzotvorná skutečnost, týkající se jednoho nebo více emitentů cenných papírů. Zneužívání neveřejných informací primární osobou (získává informace ze svého zaměstnaneckého vztahu) nebo sekundární osobou (získává neveřejné informace od primární osoby) je ve vyspělých státech považováno za trestný čin.

 

Instituce elektronických peněz

Zákon o platební styku v § 18b stanoví, že institucí elektronických peněz je akciová společnost nebo evropská společnost se sídlem na území České republiky, která vydává elektronické peníze a které k výkonu této činnosti udělila Česká národní banka licenci.

 

Institucionální jednotka

Institucionální jednotka je základní entitou ekonomického rozhodování, charakterizovanou jednotností chování a samostatnosti v rozhodování při provádění své základní funkce.

 

Institucionální sektor

Institucionální sektor seskupuje institucionální jednotky, které mají podobný typ cílů a ekonomického chování. Agregace do sourodých celků dovoluje posoudit finanční situaci na úrovni celého národního hospodářství. Každá institucionální jednotka patří pouze do jednoho sektoru.

 

Investice

Vzdání se současné hodnoty finančních prostředků, která je jistá, za účelem získání budoucí hodnoty finančních prostředků, která však jistá není, při racionálním předpokladu, že budoucí reálná hodnota finančních prostředků převýší jejich reálnou hodnotu současnou. Změna v reálné hodnotě finančních prostředků je potom odměnou investora za realizaci investora.

 

Investiční fond

"Fond založený na stejných principech jako akciová společnost

 

Investiční horizont

Doba, po jejímž uplynutí lze očekávat dosažení předpokládaného výnosu.

 

Investiční instrument

Aktivum, které slouží k rozmnožování bohatství. Užitek z něho je ztělesněn v nároku na budoucí cash flow. Mezi základní druhy investičních instrumentů patří finanční investiční instrumenty (např. cenné papíry, finanční deriváty) a reálné investiční instrumenty (např. nemovitosti, drahé kovy, umělecké sbírky).

 

Investiční pozice vůči nerezidentům

Investiční pozice vůči nerezidentům zachycuje přehled stavů všech finančních aktiv a pasiv rezidentů vůči nerezidentům k určitému datu.

 

Investiční riziko

Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.

 

Investiční společnost

Zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dohledu České národní banky. Její činnost je kontrolována také depozitářem a auditorem.

 

Investiční strategie

Definování přístupu k investování z hlediska očekávaných cílů. Určení toho, na jak dlouho chce investor investovat, jak často bude investovat (pravidelně či jednorázově), kolik peněž chce investovat, jaké výnosy očekává a zejména jaké riziko je ochoten podstoupit. Rozlišují se tři typy investorů, a to hlavně podle vztahu k riziku: konzervativní, standardní a spekulativní.

 

Investiční zprostředkovatel

Investiční zprostředkovatel je právnická nebo fyzická osoba registrovaná u ČNB, která poskytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování. Investiční zprostředkovatel nepřijímá peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků a pokyny předává pouze obchodníkovi s cennými papíry, investiční společnosti nebo investičnímu fondu.

 

Starší

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES