abcfv.cz > Výukové materiály

Fondy peněžního trhu

"Fondem peněžního trhu se rozumí fond kolektivního investování, který na žádost odkupuje od investorů jejich podíly zpět a: a) alespoň 85 % hodnoty svého majetku investuje 1. do nástrojů peněžního trhu, s nimiž se obvykle obchoduje na peněžním trhu a jejichž hodnotu lze kdykoliv stanovit, 2. do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů, které jsou investičními cennými papíry a mají zůstatkovou splatnost do 1 roku, 3. do cenných papírů vydaných jiným fondem peněžního trhu, nebo do vkladů, se kterými je možno volně nakládat, nebo 4. do termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle 2 roky, anebo b) jehož způsob investování a investiční cíle sledují dosahování míry výnosnosti shromážděného majetku odpovídající úrokovým sazbám nástrojů peněžního trhu. "

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES