abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Finanční aktiva

Finanční aktiva jsou ekonomická aktiva, u kterých institucionální jednotka může uplatnit svá vlastnická práva a která obsahují platební prostředky, finanční pohledávky a jiná ekonomická aktiva svou povahou blízká finančním pohledávkám.

 

Finanční instituce

Právnická osoba, která není úvěrovou institucí, a která jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly na právnických osobách, anebo která jakou svou rozhodující nebo podstatnou činnost vykonává některou z bankovních činností, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní fond, pojišťovna a zajišťovna.

 

Finanční makléřství

Zprostředkování poskytování úvěrů, zprostředkování finančních činností uvedených v § 1 v odst. 3 zákona o bankách (viz též bankovní činnost) a zprostředkování jiných činností finanční povahy týkající se zejména produktů stavebního spoření, pojištění majetku a osob, penzijního připojištění, prodeje a zpětného odkupu podílových listů vydaných investičními společnostmi. Jedna z bankovních činností.

 

Finanční trh

Finanční trh se skládá ze dvou organicky na sebe navazujících trhů: peněžního trhu a kapitálového trhu, které se bezprostředně ovlivňují a vzájemně doplňují.

 

Finanční účet

Zahrnuje transakce spojené se vznikem, zánikem a změnou vlastnictví finančních pohledávek a závazků vlády, bankovní a podnikové sféry a ostatních subjektů ve vztahu k zahraničí. Poskytuje informace o finančních (kapitálových) tocích v členění na přímé investice (základní jmění a ostatní kapitál), portfoliové investice majetkového a dluhového charakteru, finanční deriváty (operace bank) a ostatní investice dělené z časového hlediska na dlouhodobé a krátkodobé a členěné podle základních sektorů (ČNB, obchodní banky, vláda a ostatní sektory), pod něž spadají dodavatelské a bankovní úvěry, půjčky, depozita, členské podíly v mezinárodních neměnových organizacích aj.

 

Finanční účty

Finanční účty představují jednotný statistický systém zachycující vznik, přeměnu a zánik finančních aktiv a závazků v detailním členění podle jednotlivých sektorů a finančních instrumentů. Ze své podstaty tak zprostředkovávají důležitou informaci o finanční situaci národního hospodářství jako celku a umožňují její porovnání v prostoru a čase.

 

Finanční umístění

Finanční umístění (finanční investice) jsou aktiva, kterými pojišťovna kryje své závazky plynoucí z pojišťovací činnosti a jejichž investování má vliv na hospodaření pojišťovny. Pojišťovny mohou tu část finančního umístění, jehož zdrojem krytí jsou technické rezervy, realizovat v rámci zákonem omezené skladby a vyhláškou stanovených limitů. Investice musí splňovat požadavky bezpečnosti, likvidity, výnosnosti a diverzifikace.

 

Finanční závazky

Finanční závazky tvoří protistranu k finančním aktivům jiných institucionálních jednotek.

 

Fiskální impulz

Fiskální impulz zachycuje vliv domácí fiskální politiky na poptávku v ekonomice.

 

Fiskální pozice

Fiskální pozice meziroční změna strukturálního salda vládního sektoru (v p.b.). Kladná hodnota indikuje fiskální restrikci, záporná hodnota fiskální expanzi.

 

Fixace úrokové sazby

Doba fixace úrokové sazby, tj. období na počátku kontraktu, po které se sjednaná úroková sazba nemůže měnit. Pro období do 1 roku včetně zahrnuje i variabilní sazbu.

 

Fluktuační pásmo

Fluktuační pásmo je prostor, který centrální banka vymezila pro pohyb kurzu domácí měny. K tomuto kroku centrální banka obvykle přistupuje tehdy, opírá-li své řízení měnové politiky o režim fixního kurzu. Pásmo může být různě široké. Např. ČNB v období 27.9.1992 až 27.2.1996 používala velmi úzké pásmo ±0,5 %, v období 28.2.1996 až 27.5.1997 pak širší pásmo ±7,5 %. Následně ČNB opustila režim fixního kurzu, čímž zanikla potřeba fluktuačního pásma. Fluktuační pásmo je stanoveno i pro měny zemí účastnící se tzv. kurzového mechanismu ERM II, a to v rozpětí ±15 % vůči euru.

 

Fond akciový

Fond, který investuje minimálně 66 % svého majetku do akcií. Vyznačuje se krátkodobým výrazným kolísáním kursu, třeba i desítek procent v několika měsících. Je to rizikový fond s potenciálem vyšších výnosů ale i ztrát než má fond dluhopisový nebo peněžního trhu, proto jsou vhodné pro investory s investičním horizontem alespoň pět let.

 

Fond balancovaný

Patří do kategorie fondů smíšených, ale jeho struktura aktiv by měla být více stabilní, tj. měla by v určitém poměru udržovat především investice v akciích a dluhopisech (např. balancovaný fond konzervativní - stabilně více dluhopisů a hotovosti, méně akcií).

 

Fond dluhopisový

Fond investující hlavně do dluhopisů. Dlouhodobé zhodnocení bývá obvykle vyšší než u fondů peněžního trhu, ale nižší než u akciových fondů. Jsou vhodné pro střednědobý investiční horizont.

 

Fond fondů

Fond, který neinvestuje přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytváří portfolio složené z jiných fondů kolektivního investování. Investice do podílových listů jiných fondů znamená pro podílníky lepší rozložení rizika spojeného s investováním.

 

Fond kolektivního investování

Fondy kolektivního investování se dělí na investiční fondy a podílové fondy.

 

Fond kvalifikovaných investorů

Fond kolektivního investování určený pro investory s předchozími zkušenostmi v oblasti investování do investičních nástrojů.

 

Fond nemovitostní

Otevřený podílový fond, který převážně investuje do nemovitostí a do účastí v nemovitostních společnostech.

 

Fond peněžního trhu

Fond, který investuje zejména do krátkodobých, vysoce bezpečných dluhopisů tak, aby jejich průměrná doba splatnosti byla kratší než jeden rok. Pro své investování může rovněž využít termínovaných vkladů u bank. Kolísání kursu je prakticky nulové, za vysokou míru bezpečí však investor platí relativně nízkým dlouhodobým výnosem. Proto se hodí pro krátkodobé uložení peněz.

 

Starší

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES