abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

EDI

Elektronická výměna dat (Electronic Data Interchange). Jde o koncept řešení informačních systémů, založených na elektronické výměně strukturovaných zpráv mezi dvěma či více aplikacemi nezávislých subjektů. Pro EDI systémy je typickou vlastností plná či vysoká úroveň automatizace většiny procesů. EDI systémy jsou zpravidla založeny na definovaných rozhraních mezi subjekty, respektujících všeobecně uznávané standardy (např. EDIFACT).

 

EDIFACT

Elektronická výměna dat pro státní správu, obchod a dopravu (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). EDIFACT zahrnuje zejména jazyk pro popis strukturovaných zpráv (norma ČSN ISO 9735), definice standardních zpráv, datové slovníky a softwarovou podporu.

 

Efektivní kurz

Uvádí zhodnocení (index nad 100) či znehodnocení (index pod 100) národní měny vůči koši vybraných měn za určité období oproti základnímu období. Vahami v koši jsou podíly největších obchodních partnerů na obratu zahraničního obchodu.

 

Efektivní ukazatele eurozóny

Aproximují vliv ekonomické aktivity (efektivní HDP) a cenového vývoje (efektivní ceny výrobců a spotřebitelské ceny) v eurozóně na českou ekonomiku. Vahami při výpočtu jsou podíly jednotlivých ekonomik eurozóny na obratu zahraničního obchodu ČR.

 

Efektivní úroková míra

Efektivní úroková míra je úroková míra, kterou se diskontují očekávané budoucí peněžní toky až do splatnosti pohledávky nebo je-li to vhodnější do kratší doby, a to na rozvahovou hodnotu pohledávku. Při výpočtu efektivní úrokové míry banka odhaduje očekávané budoucí peněžní toky při zohlednění všech smluvních podmínek, např. možnosti předčasného splacení a poplatky, a nezohledňuje budoucí ztráty ze snížení rozvahové hodnoty pohledávky vzhledem k úvěrovému riziku. Pokud nelze spolehlivě stanovit očekávané peněžní toky, použijí se smluvní peněžní toky.

 

Elektronické bankovnictví

Dle znění § 15 Zákona o platebním styku (1) Elektronickým platebním prostředkem je: a) prostředek vzdáleného přístupu k peněžní hodnotě, při jehož užívání se zpravidla vyžaduje identifikace držitele osobním identifikačním číslem přiděleným vydavatelem nebo identifikace jiným způsobem,

 

Elektronické peníze

Elektronické peníze jsou definovány v § 15 zákona o platebním styku. (zákon č. 124/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podle tohoto zákona se elektronickými penězi rozumí peněžní hodnota uchovávaná na elektronickém peněžním prostředku. Elektronickým peněžním prostředkem se přitom rozumí platební prostředek, který uchovává peněžní hodnotu v elektronické podobě a který je přijímán jako platební prostředek i jinými osobami než jeho vydavatelem.

 

Elektronické výkaznictví

Označení charakteristických koncepčních rysů výkaznictví ČNB, jež je založeno na využívání metainformačního systému, vysoké úrovni automatizace hlavních procesů a elektronickém předávání dat do ČNB.

 

Emise

Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papíru ( akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu, počet kusů, formu a podobu.

 

ERM (Exchange Rate Mechanism)

Kurzový mechanismus ERM II je mechanismus fixování zúčastněných měn na euro v rámci tzv. fluktuačního pásma. Měna účastnící se v ERM II má stanovenu centrální paritu oproti euru a šíři fluktuačního pásma pro pohyb devizového kurzu. V případě kurzových tlaků je setrvání kurzu v rámci fluktuačního pásma bráněno jak národní centrální bankou, tak Evropskou centrální bankou (ECB). Účast v mechanismu ERM II je jednou z nutných podmínek pro přijetí jednotné měny euro.

 

ESA95

Evropský systém účtů - ESA1995 - představuje jednotnou metodiku pro kompilaci národních a regionálních účtů, přijatou Radou Evropské Unie. Metodika ESA95 je používána jako základní standard pro sestavování národních účtů za Českou republiku.

 

ESC

Evropský výbor pro cenné papíry (European Securities Committee - ESC) byl zřízen z rozhodnutí Evropské komise v roce 2001. Je složen z vysokých představitelů členských zemí (zástupců Ministerstev financí a regulátorů?! kapitálových trhů). ESC je výborem Evropské komise, který zodpovídá za přípravu legislativy v oblasti cenných papírů. Hlavním úkolem výboru je poskytovat Komisi poradenství a spolupracovat s ní při provádění předpisů v oblasti cenných papírů. ESC má zásadní roli při naplňování cílů stanovených Akčním plánem finančních služeb a zajišťování konzistentní implementace legislativy ES

 

Eurozóna

"Území těch členských států Evropské Unie, které přijaly euro jako společnou měnu v souladu se ""Smlouvou o založení Evropského společenství""."

 

Evropský pas

Jednotná evropská licence poskytuje firmám z EU možnost nabízet finanční produkty na trhu ČR a obdobně usnadní vstup tuzemských firem na jednotný evropský trh. Jedná se o tzv. systém uznání licencí.

 

Evropský systém centrálních bank (ESCB)

"Vztahuje se k Evropské centrální bance (ECB) a národním centrálním bankám členských zemí Evropské unie. Národní centrální banky států, které nepřijaly euro jako společnou měnu v souladu se ""Smlouvou"", si ponechávají vlastní měnovou politiku v souladu s národní legislativou a neřídí se měnovou politikou Eurosystému (ECB + národní centrální banky zemí eurozóny)"

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES