abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Banka

Akciová společnost se sídlem na území ČR, která je na základě udělené bankovní licence oprávněna vykonávat bankovní činnost na území ČR a při dodržení postupů stanovených právem ES (viz též pasportizace, notifikace), též na území jiných členských států EU (viz jednotná bankovní licence).

 

Bankovní činnost

Činnost tvořící předmět podnikání banky. Primárně přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů. Banka může též vykonávat např. finanční pronájem, platební styk a zúčtování, vydávání a správa platebních prostředků, otvírání akreditivů, obstarávání inkasa, finanční makléřství, směnárenská činnost či pronájem bezpečnostních schránek. Taxativní výčet bankovních činností je uveden v § 1 odst. 1 a 3 zákona o bankách. Banka může vykonávat pouze ty činnosti, jejichž výkon je výslovně povolen v bankovní licenci.

 

Bankovní dohled

Činnost spočívající v posuzování žádostí o udělení bankovních licencí, v dohledu nad dodržováním podmínek stanovených bankovními licencemi, v kontrole dodržování zákonů, jestliže je ČNB k této kontrole zvláštními právními předpisy zmocněna, a podzákonných předpisů vydaných ČNB, jakož i v ukládání opatření k nápravě a pokut při zjištění nedostatků v činnosti banky, pobočky zahraniční banky a konsolidačního celku, jehož součástí je banka (tzv. bankovní dohled na konsolidovaném základě). Hlavním úkolem bankovního dohledu je zajištění bezpečného fungování bankovního systému a jeho účelný rozvoj. V ČR je výkon bankovního dohledu svěřen ČNB.

 

Bankovní licence

Správní akt vydaný ČNB, na jehož základě je česká akciová společnost nebo pobočka zahraniční banky se sídlem mimo území EU oprávněna na území ČR vykonávat bankovní činnost.

 

Bankovní spojení v tuzemském platebním styku

Bankovní spojení v tuzemském platebním styku jednoznačně identifikuje účet klienta a je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky.

 

Bankovní tajemství

Pojem, který není zákonem definován. Předmětem bankovního tajemství jsou všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, vč. stavů na účtech a depozit. Pokud k tomu klient banky neudělí souhlas nebo pokud ze zákona nevyplývá jinak, nesmí být informace spojené s předmětem bankovního tajemství bankou nebo zahraniční bankou sděleny třetím osobám. Zákonné výjimky se týkají sdělování informací orgánům, jejichž taxativní výčet je uveden v příslušném právním předpisu.

 

Benchmark

Srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investice. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia, se kterým investor obchoduje na pražské burze s vývojem oficiálního burzovního indexu PX. Tento index je potom benchmarkem - referenční úrovní pro vyhodnocování úspěšnosti investičních záměrů.

 

Bezkuponový dluhopis

Emise bezkuponového dluhopisu zavazuje emitenta splatit k určitému datu v budoucnosti nominální (jmenovitou) hodnotu. Na primárním a sekundárním trhu se prodává za cenu nižší než je nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou prodeje je tzv. diskont. Bezkuponový dluhopis nemá kupónové splátky mezi emisí a splatností nominální hodnoty.

 

Běžný účet

Zachycuje toky zboží (vývoz a dovoz) a služeb (příjmy a výdaje z dopravních služeb, cestovního ruchu a ostatních obchodních a neobchodních služeb), výnosy z kapitálu, investic a práce (úroky, dividendy, reinvestované zisky, pracovní příjmy) a kompenzující položky k reálným a finančním zdrojům poskytnutým či získaným bez protihodnoty (běžné jednostranné převody jako např. dary, výživné, penze, zahraniční pomoc, příspěvky aj.).

 

BIC

BIC (Bank Identifier Code, tzv. swiftový kód) je unikátní adresou finančních institucí a používá se jako součást mezinárodního bankovního spojení. BIC se skládá z 8 - 11 znaků. Obsahuje kód banky, kód země, kód místa, příp. kód pobočky.

 

Bilanční likvidita

Schopnost instituce dostát svým závazkům v odpovídající objemové a časové struktuře.

 
 

Bonus

Zvýhodnění pojistníka či pojištěného. Nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze rizika převzatého pojišťovnou do pojistného krytí. Má buď formu slevy na pojistném (např. za bezeškodní průběh pojištění), nebo formu podílu pojištěných na výnosech z technických rezerv.

 

Broker

Osoba obchodující s investičními instrumenty svým jménem, ale na příkaz a na účet zákazníků.

 

BSI kategorie nástrojů

Rozvahová statistika MFI zahrnuje tyto nástroje: Emitované oběživo, vklady, emitované akcie/podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry, kapitál a rezervy a ostatní pasiva. Za účelem rozlišení měnových pasiv a pasiv jiné než měnové povahy se vklady dále člení na jednodenní vklady, vklady s dohodnutou splatností, vklady s výpovědní lhůtou a repo operace.

 

BSI statistika

Rozvahová statistika

 

Burza

Instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Organizování trhu s investičními nástroji obvykle zahrnuje stanovení postupů, kterými se na základě poptávky a nabídky dojde k uzavření obchodu s investičním nástrojem. Obchodovat na burzovním trhu mohou vlastním jménem pouze obchodníci s cennými papíry. Burzovní trh může být trhem regulovaným nebo volným.

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES